Zoek direct je vacature

Fusies & Overnames

Adviesgroep’88 Fusies & Overnames is een 100% dochter van Management Adviesgroep ’88 B.V. en houdt zich professioneel bezig met de bemiddeling en advisering inzake fusies en overnames.

Financiering van de overname.

De financiering van de overnamesom heeft in principe geen invloed op de waarde van de onderneming. Toch komt het regelmatig voor, en dan vooral in de overdracht aan personeel en familie, dat de overnameprijs beïnvloed wordt door de financiële betrokkenheid in de vorm van een (achtergestelde) lening aan de verkopende partij. Ook hier blijkt, dat vermogensvorming door de overnemende partij, ver voor het moment van de overdracht van de onderneming aandacht dient te krijgen.

Conclusie.

Waardebepaling, en eventueel daarmee samenhangend de overdracht/verkoop van uw onderneming, is een gecompliceerde zaak, welke op het juiste tijdstip de aandacht dient te krijgen. Een door de ondernemer in overleg met zijn adviseurs opgesteld plan van aanpak, dient op het juiste moment, veelal een aantal jaren voor de verwachte overdracht, te worden opgesteld, teneinde te voorkomen dat u als verkoper van uw levenswerk niet wordt opgezadeld met een onplezierig gevoel.

Ons werk heeft zowel een discreet als een daadkrachtig karakter. Indien u interesse heeft in een vrijblijvend gesprek, bel dan met Peter A. Tijssen: 0297-241459, of e-mail naar peter@groep88.nl.

De koper.

Indien uw onderneming beperkte uitstraling heeft en de koper moet worden gezocht binnen de kring van de familie of de werknemers zal de opbrengst over het algemeen beduidend lager zijn. Ook is het van belang of u als verkoper de onderneming wilt laten voortbestaan onder de huidige naam en met de huidige personeelsbezetting of dat u meent dat de onderneming toe is aan een verandering die u niet meer kan of wilt meemaken. Veel ondernemers wachten te lang om het proces van overdracht op gang te brengen met als gevolg een niet optimale prijs en een kater voor de verkoper.

Wat is uw bedrijf waard?

Veel ondernemers worstelen met de vraag wat zou mijn onderneming waard zijn, nu of in de toekomst. Uit recente publicaties blijkt, dat in de komende vijf jaar circa 50.000 bedrijven in de fase komen, dat de huidige ondernemer van zijn welverdiende rust wenst te gaan genieten, c.q. het in ieder geval wat rustiger aan wenst te gaan doen.

Teneinde te voorkomen, dat de ondernemer op het moment van de opvolging of de verkoop (dit valt meestal samen) wordt geconfronteerd met een teleurstelling, moet de ondernemer periodiek beoordelen wanneer de waarde van zijn onderneming optimaal is en niet wachten op het moment, dat de overdracht niet langer kan worden uitgesteld.

Hoe het moment te bepalen?

Hoewel u druk bezig bent met ondernemen en de onderneming een goed resultaat genereert, staat u maar zelden stil bij het moment waarop de onderneming qua waarde op zijn hoogste punt is. Hiertoe lijkt het verstandig eens in de paar jaar de onderneming in samenspraak met uw adviseur tegen het licht te houden en een globale indicatie te maken van de waarde van uw onderneming en van het moment waarop verkoop optimaal zou kunnen zijn.

De waardebepaling.

Diegene, die met de verkoop van een niet aan de beursgenoteerde onderneming te maken hebben gehad, weten hoe moeilijk de juiste waarde kan worden bepaald. Niet alleen de rentabiliteit, het aanwezige zichtbare eigen vermogen en de cashflowverwachtingen dienen bij de beschouwing van de waarde te worden betrokken, maar ook in willekeurige volgorde: de eventuele aanwezige stille reserves in het onroerend goed en de overige activa en passiva, de locatie, de concurrentiepositie van de onderneming, de kennis en ervaring van het personeel en ga zo maar door.

Verder is van belang om de juiste en meest geschikte koper te vinden voor de optimale prijs. Dit laatste zal met name afhankelijk zijn van de houding van de verkopende onderneming. Optimaal hoeft namelijk niet altijd in te houden, dat de onderneming wordt verkocht voor de hoogste prijs. Het kan ook leiden tot een overdracht aan het zittende management en/of aan een familielid, dat werkzaam is in de onderneming waardoor de onderneming binnen de familie blijft en de familieverhoudingen niet worden verstoord.

Werkwijze.

Onze bemiddeling- en adviesactiviteiten worden, tenzij anders gewenst, op zg. ‘non-reporting’ basis uitgevoerd. Alleen kritische onderdelen uit de voortgangsplanning worden vastgelegd en gerapporteerd. Wij vinden het echter heel belangrijk dat de opdrachtgever het gehele transactieproces inhoudelijk meebeleeft. Wij streven dan ook naar een hecht teamverband met de opdrachtgever en zijn direct betrokken medewerkers.

Er bestaan een groot aantal draaiboeken en checklijsten voor fusies en overnames. Er bestaat echter geen ideale standaard of routine aanpak. Die zou immers het gevaar inhouden dat juist de belangrijkste feiten onderbelicht blijven of in een verkeerde context komen te staan.

Geen bedrijf is hetzelfde en dat geldt in nog sterkere mate voor de ondernemers die het managen. Adviesgroep ’88 probeert juist die details naar voren te halen, die een synergie kunnen bewerkstelligen. Teneinde een win-win situatie voor beide partijen te genereren.

Standaard methodiek.

Om de gevolgde methodiek inzichtelijk te maken werken wij in bijna alle gevallen met een draaiboek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een stappenplan. In de praktijk zullen er, zowel volgtijdig als parallel, stappen in kaart worden gebracht die door de opdrachtgever als mijlpalen kunnen worden ‘afgevinkt’. Dit systeem heeft als voordeel dat gebruik wordt gemaakt van gezamenlijk commitment en van het principe ‘twee weten meer dan één’.

Bemiddelingsovereenkomst en -kosten.

Uitgangspunt is een betrokkenheid van de kant van Adviesgroep ’88 op basis van een provisie bij een succesvolle transactie. Dit voorkomt een ondoorzichtige urengebaseerde adviseurrelatie en het onnodig afleiden van de aandacht van de kerntaken van het management bij een bedrijfsoverdracht door uitvoerige declaratie rapportages.
Indien de potentiële opdrachtgever en Adviesgroep ’88 van mening zijn na een eerste ‘intake’ dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor verdere samenwerking volgt een opdrachtbevestiging waarin alle relevante aspecten zijn opgenomen.

De bemiddelingsprovisie wordt slechts in rekening gebracht indien de beoogde transactie tot stand komt. Bij een fusie is de opdrachtgever qua provisie belastbaar over het door zijn onderneming ingebrachte (kapitaliseerbare) deel van de transactie.

Over onze vergoedingen wordt 21% B.T.W. geheven en zijn exclusief reiskosten.
Bij alle transacties geldt een minimum van € 12.500,-. Ook bij het afbreken van een bedrijfsovername door de opdrachtgever, na de ondertekening van de letter of intent door koper en verkoper, is de opdrachtgever laatstgenoemd bedrag aan Adviesgroep ’88 verschuldigd. Kosten voor adverteren en buitenlandse reizen worden apart in rekening gebracht.

Integriteit en ervaring.

De consultants van Adviesgroep ’88 hebben zelf jarenlang ervaring opgedaan met alle facetten van bedrijfsvoering bij uiteenlopende bedrijfsgroottes. Daardoor zijn ze in staat de samenhang, problemen en bijdragepotentieel ervan in hun onderlinge samenhang te beoordelen. Door de jaren heen is er een solide reputatie opgebouwd van gedegenheid en strategisch specialisme, gekoppeld aan tactisch en discreet optreden in een steeds wisselende omgeving en situatie.

Daar komt iets extra’s bij. Door de langdurige, succesvolle ervaring als vooraanstaand recruitmentbureau (de andere divisie van Adviesgroep ’88) heeft de opdrachtgever het voordeel dat de met name vaak lastige aspecten van personeel & organisatie zorgvuldig en professioneel worden aangepakt. In een vroeg stadium kan de opdrachtgever verwachten dat hij door ons op mogelijke ‘weeffouten’ en andere afbreukrisico’s bij het overnameproces wordt gewezen.

Kennis van de branche.

Er is altijd volop informatie voorhanden, maar de vraag is wat die waard is en of er wel zinnige conclusies uit getrokken kunnen worden. Kengetallen en sleutelgegevens van bedrijf en markt zijn pas van waarde als er logische verbanden naar de samen te voegen of over te nemen bedrijven te leggen zijn. Adviesgroep ’88 haalt vooral juist die gegevens naar boven, waaruit - op zakelijke gronden - de toegevoegde waarde van een transactie duidelijk naar voren komt (en liefst ook gemeten kan worden).

Wij richten ons op één specifieke branche:

Accountants- en belastingadvieskantoren

Onze consultants zijn bekend met actuele ontwikkelingen in deze branche en met de cultuur, normen en waarden die deze branche juist zo kenmerken.

Filosofie Adviesgroep ’88.

Wij hanteren een bedrijfsfilosofie die kenmerkend is voor een solide bemiddeling- en adviespartner bij bedrijfsovernames en fusies. Hoofdaandachtspunten zijn daarbij 

  • Kennis van de branche aan aanbod- en vraagzijde 
  • Voorbereidende werkzaamheden (quick-scan) 
  • Integriteit en praktijkervaring 
  • Professionele werkwijze zonder documentenlawines 
  • Heldere opdrachtbevestiging en kostenstructuur

Inleiding.

Of de doelstelling van een onderneming wordt bereikt hangt sterk van de concurrentiepositie af. Maar zelfs als de concurrentiepositie op het eerste oog gezond is, kunnen marktveranderingen toch nog tot ingrijpende maatregelen dwingen. Een daarvan is de verkoop van de onderneming, een fusie of een overname van een of meer andere bedrijven.
Als de autonome groei van de onderneming de marktgroei niet kan bijbenen, dan dreigt verlies van marktaandeel en kan het alleen al daarom van strategisch belang zijn te acquireren.

In andere gevallen heeft een ondernemer geen goede opvolger(s) uit eigen kring en wil hij al dan niet voortijdig iets nieuws opzetten of in rustiger vaarwater verkeren. Wat ook de achtergrond van bedrijfsovername is, door de bank genomen kan gesteld worden dat de helft van alle fusies en overnames in Nederland mislukt of teleurstelt. Een goede strategiebepaling en voorbereiding van het verkoop/fusieproces is daarom onontbeerlijk. Adviesgroep ’88 heeft de ervaring en expertise daarvoor in huis.

Abonneren op nieuwsbrief
Vul hieronder uw e-mailadres in om u aan te melden voor onze nieuwsbrieven.
Bel mij terug
Adviesgroep 88
Energieweg 4
3641 RT Mijdrecht
tel: 0297-24 14 59
e-mail: info@groep88.nl

Postadres
Adviesgroep '88 b.v.
Postbus 384
3640 AJ Mijdrecht
Facebook icoon
© Adviesgroep 88 2019 | Links | Sitemap | Disclaimer | RSS | Nieuws | Link exchange | OTYS Recruiting Technology